Kalender

Brass Meets Mal­lets
So, 10. März 2019, 16.00 Uhr
Pfarr­zen­trum Wol­kers­dorf

Kon­zert der Block­flö­ten und EMP-Klas­sen
Fr, 29. März 2019, 17.00 Uhr
Kul­tur­saal Obers­dorf

Früh­lings­kon­zert der Strei­cher
Fr, 5. April, 18.30 Uhr
Kul­tur­saal Obers­dorf

Das Kla4 und sei­ne Freun­de
Di, 9. April 2019, 18.00 Uhr
Gro­ßer Saal Schloss Wol­kers­dorf

Fest­kon­zert am Tag der Musik­schu­le NÖ
Fr, 3. Mai 2019, 18.30 Uhr
Kul­tur­saal Obers­dorf

Tag der offe­nen Tür
Sa, 4. Mai 2019, 9.30 bis 12.00 Uhr
Musik­schu­le Schloss Wol­kers­dorf

Wodo Rock Con­nec­tion
Mi, 22. Mai 2019, 19.00 Uhr
Out­back

The Youngster’s Jam Ses­si­on
Mi, 12. Juni 2019, 19.00 Uhr
Out­back

Jour fixes Kon­zer­te

Gro­ßer Saal Schloss Wol­kers­dorf (18.00–19.00 Uhr)Di 12. März 2019
Mi 10. April 2019
Do 16. Mai 2019
Mo 17. Juni 2019